Newsletter

Συμπληρώστε το e-mail σας και διαβάστε το καθημερινό newsletter από το dictyo.gr
  
  
  
Δευτέρα, 16 Οκτωβρίου 2017 01:37

Σύλλογος Αναπληρωτών Νηπιαγωγών: Απάντηση στην πρόταση του Δικτύου Π.Α. σχετικά με την ενοποίηση και ενιαιοποίηση της προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης 0-6


Σύλλογος Αναπληρωτών Νηπιαγωγών
Αρ. Μητρώου: 30155/2014
Τηλ. : 6945966155/6948577400                                                                                                                        
                                                                                                                                                                     Αθήνα, 15/10/2017
                                                                                                                   Αρ.Πρωτ.:29
 
 
                                                     ΠΡΟΣ: Μέλη του Δικτύου Π.Α. :
                                                                   1. κα. Σφυρόερα Μαρία
                                                                                       2. κα. Ανδρούσου Αλεξάνδρα
                                                                                 3. κα. Κορτέση-Δαφέρμου Χαρά
                                                           4.κο. Τσάφο Βασίλη      
 
Θέμα : «Απάντηση στην πρόταση του Δικτύου Π.Α. σχετικά με την ενοποίηση και ενιαιοποίηση της προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης 0-6».
  
Αξιότιμες κυρίες, αξιότιμε κύριε,
 
           Με έκπληξη διαβάσαμε την πρόταση του Δικτύου Πρακτικών Ασκήσεων για ενοποίηση των τμημάτων ΤΕΙ Βρεφονηπιοκομίας με τα Τμήματα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης των ΑΕΙ, καθώς και την πρόταση για ενιαιοποίηση της προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης 0-6.

 

            Οφείλουμε να σας ενημερώσουμε πως και για τα δύο αυτά ζητήματα, έχουν τοποθετηθεί ήδη, μετά από αίτημα του Συντονιστικού Νηπιαγωγών, το Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης και το Τμήμα Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.
            Συγκεκριμένα, το Παιδαγωγικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Κρήτης αναφέρει : «Το διακριτό (split) αυτό σύστημα προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης με βάση την ηλικία όπως ισχύει στην Ελλάδα, είναι και το πλέον διαδεδομένο στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αντίθετα, το ενιαίο (unitary) σύστημα εφαρμόζεται κυρίως στις Σκανδιναβικές χώρες, στις οποίες το συνολικό εκπαιδευτικό σύστημα και κοινωνικο-πολιτισμικο
περιβάλλον είναι σαφώς διαφορετικό από το ελληνικό. Στην περίπτωση της Ελλάδας και υπό τις παρούσες συγκεκριμένες ιστορικο-πολτισμικές και κοινωνικο-οικονομικές συνθήκες, τυχόν συνδυασμός των δύο αυτών διαφορετικών αντικειμένων και δομών υπό έναν φορέα η ίδρυμα και από ένα πρόσωπο θα οδηγήσει σε πλήρη κατάρρευση και των δύο υπηρεσιών, ιδιαίτερα της εκπαιδευτικής, αφού θα κληθούν να την προσφέρουν πρόσωπα που δεν είναι εκπαιδευτικοί, αλλά βρεφονηπιοκόμοι. Με βάση τα παραπάνω, στην Ελλάδα τα Τμήματα ΑΤΕΙ Προσχολικής Αγωγής παρέχουν επαγγελματικές σπουδές προσανατολισμένες στην αγωγή και τη φροντίδα (όπως αναφέρεται και στις ιστοσελίδες τους), ενώ τα πανεπιστημιακά Παιδαγωγικά Τμήματα Προσχολικής Εκπαίδευσης παρέχουν σπουδές προσανατολισμένες στην εκπαίδευση παιδιών προσχολικής ηλικίας. Τα προγράμματα σπουδών των Τμημάτων ΑΤΕΙ Προσχολικής Αγωγής διαφοροποιούνται κατά πολύ των προγραμμάτων σπουδών των πανεπιστημιακών Παιδαγωγικών Τμημάτων Προσχολικής Εκπαίδευσης τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά, καθώς οι παραπλήσιοι τίτλοι μαθημάτων δεν αποτελούν εγγύηση για την ποιότητα διδασκαλίας»
 
« Έτσι, γίνεται αντιληπτό ότι η συνένωση των σπουδών επαγγελματιών του χώρου της φροντίδας και πρόνοιας με επαγγελματίες της εκπαίδευσης θα οδηγήσει σε μια σειρά από προβλήματα:
α) Στην περίπτωση διαμόρφωσης διαφορετικών κατευθύνσεων σπουδών(βρεφονηπιοκόμων και νηπιαγωγών) μέσα στο ίδιο Παιδαγωγικό Τμήμα θα οδηγήσει σε διάσπαση του ενιαίου πτυχίου που χορηγεί το Τμήμα, με αποτέλεσμα τη διαμόρφωση δύο ξεχωριστών, από ένα σημείο και μετά, προγραμμάτων σπουδών.
β) Στην περίπτωση διαμόρφωσης ενός ενιαίου προγράμματος σπουδών θα οδηγήσει σε αναμόρφωση του ισχύοντος προγράμματος με πολλά νέα αντικείμενα από χώρους άσχετους με την εκπαίδευση, και στην απώλεια της διακριτής επιστημονικής ταυτότητα των Παιδαγωγικών Τμημάτων.»
 
«Καταλήγοντας, ο διορισμός βρεφονηπιοκόμων σε θέσεις νηπιαγωγών θα αποτελέσει ολέθριο σφάλμα εκπαιδευτικής πολιτικής, θα οδηγήσει σε κάθετη πτώση του επιπέδου της παρεχόμενης Προσχολικής Εκπαίδευσης στην Ελλάδα σε επίπεδα κάτω και από εκείνα της δεκαετίας του 1980, όταν ιδρύθηκαν τα πρώτα πανεπιστημιακά Παιδαγωγικά Τμήματα Νηπιαγωγών .Επίσης, είναι ιδιαίτερα λυπηρό το γεγονός ότι όλη η πίεση περί ενοποίησης και ενιαιοποίησης της αγωγής, φροντίδας και εκπαίδευσης που παρέχεται στα παιδιά προσχολικής ηλικίας στην Ελλάδα ξεκινά από συγκεκριμένη συνδικαλιστική επαγγελματική ομάδα βρεφονηπιοκόμων, η οποία εφαρμόζει την τακτική «ομάδων πίεσης» ».
Αντίστοιχα, το Τμήμα Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας τονίζει μέσω του ψηφίσματός του : «Ηενοποίησηδύοδιακριτώνεπιστημονικώνχώρων αποτελείτοέναυσμαγιατηνπεραιτέρω απορρύθμιση καιτηναποδιοργάνωση τωνεπαγγελματικώνπροσόντωνκαικατ΄ επέκταση τωνεπαγγελματικών δικαιωμάτων ταοποία απορρέουν απότουςενλόγωχώρουςυτό σημαίνει πως μια τέτοια στρατηγικήεπιλογή, αλλάζειάρδην τοτοπίο τωνεργασιακών προοπτικών και σχέσεωντωναποφοίτων μαςαλλάκαιτωνεπιστημονικώνπεδίων στα οποία δραστηριοποιούμαστε.Πέρανλοιπόντουότιδενβοηθάει κανέναναπότουςδύο, επιπλέονβλάπτειαυτούςπουπρέπει ναυπηρετείτηνπερίπτωσήμαςταπαιδιά απότη νηπιακήμέχριτηνπροσχολική/πρωτοσχολικήεκπαίδευσηυντασσόμεθα υπέρτηςθέσης ναδιατηρηθούνσαφώςδιαχωρισμένοιοιδύοεπιστημονικοίκλάδοιεπαγγέλματα.
Επίσηςητάσηγιασυγχωνεύσεις ΑΤΕΙκαιΑΕΙ,οιοποίεςενδεχομένως ναδικαιολογούνται σε κάποιεςμεμονωμένεςπεριπτώσεις,δενέχουννόημαότανενυπάρχειένατεράστιο επιστημονικό,μεθοδολογικό καιγνωσιολογικόαγεφύρωτο χάσμαανάμεσα στουςφορείς πουκαλούνταινασυνομιλήσουν.
Ωςεπιστημονικήκοινότηταδενσυναινούμεσεκαμίαπερίπτωσησεπολιτικέςπου ευνοούν ή ενισχύουνμετασχηματισμότηςεκπαίδευσηςναιρώνταςτην πολιτικήτωνδικαιωμάτων στην εκπαίδευση,   ειδικά των κατώτερων κοινωνικών στρωμάτων.»
            Αξίζει να επισημάνουμε πως στα πλαίσια των συζητήσεων και των προτάσεων που κατατέθηκαν σχετικά με την ίδρυση του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής ,οι Πρυτανικές Αρχές των ΤΕΙ Αθήνας και Πειραιά τάχθηκαν υπέρ της συγχώνευσης του Τμήματος Προσχολικής Αγωγής ΤΕΙ με το Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας και τις δύο κατευθύνσεις του Τμήματος Δημόσιας Υγείας και Κοινοτικής Υγείας, αναγνωρίζοντας έτσι την συνάφεια των αντίστοιχων αντικειμένων και προγραμμάτων σπουδών.
            Σε κάθε περίπτωση, η οποιαδήποτε μορφή ενοποίησης και ενιαιοποίησης της Προσχολικής Εκπαίδευσης και Αγωγής με τις δομές παροχής φύλαξης, φροντίδας και μέριμνας σε παιδιά έως 4 ετών ,θα αποτελέσει σημαντική υποβάθμιση ,ενώ θα θέσει σε κίνδυνο τα επαγγελματικά δικαιώματα που απορρέουν από τον βασικό τίτλο σπουδών, ιδιαίτερα των Τμημάτων Προσχολικής Εκπαίδευσης και Αγωγής.Η επιστημονική κοινότητα οφείλει να προστατέψει και να διαφυλάξει την υψηλή ποιότητα σπουδών που παρέχεται στα Τμήματα Προσχολικής Εκπαίδευσης και Αγωγής ,ενώ οι προτάσεις του Δικτύου Π.Α δεν στοχεύουν, κατά την άποψή μας ,προς την κατεύθυνση αυτή.
            Εκφράζουμε τη δυσαρέσκεια του συνόλου των νηπιαγωγών, αναπληρωτών και μονίμων, για την εν λόγω πρόταση και σας καλούμε να στηρίξετε το αίτημά μας για τη θεσμοθέτηση της διετούς υποχρεωτικής προσχολικής εκπαίδευσης ,η οποία θα άρει τις ανισότητες και θα εξασφαλίσει την απρόσκοπτη φοίτηση του συνόλου των νηπίων 4-6 ετών στο δημόσιο Νηπιαγωγείο.
 
 
 
 
                                                                                   Μετά τιμής, 
Διαβάστηκε 288 φορές

E-mail Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Προσθήκη σχολίου

Βεβαιωθείτε ότι εισάγετε τις (*) απαιτούμενες πληροφορίες, όπου ενδείκνυται. Ο κώδικας HTML δεν επιτρέπεται.

Εκπαιδευτικά Νέα